ប្រធាន​ក្រុមការងារ​ចុះជួយ​ឃុំ​ភ្នំ​ដិ​ន​អញ្ជើញ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទូរ​ទាំង​ឃុំ​ពិសា​នំ​បញ្ចុក​តេ​ជោ​សន្តិភាព​ជុំគ្នា​ ដោយ​ក្តី​សប្បាយរីករាយ​ – CEN