នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ជប៉ុន​ទៅ​អុីរ៉ង់ ដើម្បី​ជួយ​ធ្វើ​អាជ្ញាកណ្តាល​បន្ធូរបន្ថយ​កម្តៅ​រវាង​អា​មេ​រិច និង​អុីរ៉ង់ – CEN