ការដាក់បញ្ចូល​បទ​ប្ប​ញ្ញត្តិ​គ្រឹះ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ទៅក្នុង​មុខវិជ្ជា​សីលធម៌​-​ពលរដ្ឋ​វិជ្ជា​នៅ​កម្រិត​បឋមសិក្សា និង​មធ្យមសិក្សា – CEN