កម្ពុជា​ជា​ម្ចាស់ផ្ទះ​រៀបចំ​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​សារព័ត៌មាន​អាស៊ី ជាការ​ប្រកួតប្រជែង ដ៏​ខ្លាំងក្លា​បដិវត្តន៍​បច្ចេកវិទ្យា​ជំនា​ន់ទី​៤ – CEN