រកឃើញ​សម្បុ​កពង ២០ របស់​ដាយ​ណូ​ស័រ ដែល​មាន​អាយុកាល ១៣០​លាន​ឆ្នាំ នៅ​ប្រទេស​ចិន​ – CEN