ប្រធាន​ផ្នែក​សន្តិសុខ​អ៊ី​ន​ធឺ​ណេតថា “Huawei កំពុង​ស្រាត​នៅមុខ​ពិភពលោក​” – CEN