ដូណាល់ ត្រាំ គំរាមដំឡើងពន្ធបន្ថែមទៀត ប្រសិនបើលោក ស៊ី ជិនពីងមិនបានជួបគាត់នៅកិច្ចប្រជុំ G20 – CEN