បង្ខាំង​កូនស្រី​បង្កើត​ក្នុង​បន្ទប់​អស់កាល ១៥​ឆ្នាំ បំណង​ទុក​ឲ្យ​កូន​ស្លាប់ បែប​… ធម្មជាតិ​ – CEN