ប្រទេស​ផ្តល់ជំនួយ​បន្ត​គាំទ្រ​ការអនុវត្ត​យុទ្ធសាស្ត្រ​ជាតិ​សកម្មភាព​មីន​ឆ្នាំ​២០១៨-២០២៥ – CEN