ក្រុមយុវជន រិះគន់​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ធនធានទឹក ចំពោះ​ការសរសេរ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្ដីពី​ស្ថានភាព​អាកាសធាតុ ខុស​អក្ខ​រា​វិរុទ្ធ​ច្រើន​! – CEN