អង្គកា​លីកាដូ​ស្នើ​សុំឱ្យ​អាជ្ញាធរ​អនុវត្ត​ច្បាប់ ស្ដីអំពី​ពលកម្ម​កុមារ​ឱ្យមាន​ប្រសិទ្ធភាព​ – CEN