ត្រួតពិនិត្យ​ប្រព័ន្ធ​ប្រព្រឹត្តិកម្ម​ទឹក​កខ្វក់​នៅ​ក្រុង​តាខ្មៅ​ – CEN