ចូរ​អាន​ឲ្យ​ចប់ !!!! ចំពោះ​អ្នក​ខុស​ឈ្មោះ​ក្នុង​សំបុត្រកំណើត ចង់​កែតម្រូវ​គ្មាន​អី​ពិបាក​គ្រាន់តែ​ត្រូវ​ភ្ជាប់​ឯកសារ​ទាំងនេះ – CEN