មូលហេតុ​សំខាន់ៗ​ទាំងនេះ បណ្តាល​ឲ្យ​អ្នក​ចេះ​តែ​អស់កម្លាំង​ – CEN