ប្តី​ជះ​សាំង​ដុត​សម្លាប់​ប្រពន្ធ​បណ្តាលឲ្យ​ស្លាប់ រួច​អារ​.​ក​ខ្លួនឯង​តាម​ក្រោយ​ – CEN