គយ​កម្ពុជា និង​ចិន ពង្រឹង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​និង​ការជួយ​គ្នា​ទៅវិញទៅមក​ – CEN