បញ្ជូន​ពូម្នាក់ ទៅ​តុលាការ ដែល​បាន​រំលោភ​ក្មួយខ្លួនឯងជាច្រើនលើក​ – CEN