សម្តេចនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ចង់ឃើញ​ជំរុញ​ទំហំ​ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា​និង​តួ​ក​គី ឱ្យដល់​១​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ – CEN