ឥណ្ឌា​ដំឡើងពន្ធដាក់​អាមេរិច​វិញ ដើម្បី​ជា​ការ​សងសឹក​ – CEN