ក្រសួងសុខាភិបាល​ចេញ​លិខិត​ព្រមាន ចំពោះ​លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត ហម ឡុង ដែល​ព្យាបាល​អ្នកជំងឺ ២​នាក់ អស់ ៥២០០ ដុល្លារ​ – CEN