ស្ថាបនិក Huawei ថា​ក្រុមហ៊ុន​នឹង​បាត់បង់ ៣០​ពាន់​លាន​ដុល្លា​រ ពី​ការលក់ ដោយសារ​ទណ្ឌកម្ម​អា​មេ​រិច​ – CEN