រួមគ្នា​ធ្វើ​អ្វីៗ​ទាំងអស់គ្នា ដើម្បី​កីឡា​ឆ្ពោះទៅ​ជោគជ័យ នៅ​ស៊ី​ហ្គេម​ឆ្នាំ ​២០២៣ – CEN