ទីក្រុង​មួយ​របស់​ឥណ្ឌា កំពុង​ជួប​វិបត្តិ​ខ្វះ​ទឹក​យ៉ាង​ខ្លាំង – CEN