អគ្គិភ័យឆេះផ្ទះ ៤ ខ្នង នៅក្រុងបាត់ដំបង បណ្ដាលឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនធំ – CEN