រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ នឹង​ខិតខំ​ឲ្យ​រថយន្តក្រុង ធ្វើដំណើរ​ទៀត​ទាត់ – CEN