ដោះស្រាយ​នូវ​បញ្ហា​និង​សំណូមពរ​មួយចំនួន​របស់​វិស័យ​ឯកជន​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការអនុវត្ត​នីតិវិធី​គយ​ – CEN