លោកស្រី រ៉ូ​ណា ស្ម៊ីត អំពាវនាវ​ដល់​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ដឹកនាំ​ឲ្យ​ផ្លាស់ប្តូរ​វប្បធម៌​នយោបាយ​ទៅជា​កិច្ចសន្ទនា​មួយ​ – CEN