ក្រសួងមហាផ្ទៃ បណ្តេញ​នគរបាល ​២០ ​រូប ចេញពី​ក្របខ័ណ្ឌ​ – CEN