លោក​ថៃ នរ​សត្យា ៖ “​ខ្ញុំ​ខ្ពើម តែ​ខ្ញុំ​ចាំបាច់​បំភ្លឺ​ខ្លះ​វិញ ព្រោះតែ​ហាមឃាត់​ស្រី​នោះ​មិនបាន​” – CEN