ក្រុមហ៊ុន​អន្តរជាតិ Buhler នឹង​នាំ​យក​បច្ចេកវិទ្យា​ទំនើប ដើម្បី​អភិវឌ្ឍន៍​ខ្សែសង្វាក់​តម្លៃ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា និង​ជំរុញ​ការនាំចេញ​ – CEN