ឥណ្ឌា​នឹង​ដណ្តើម​ដំណែង​ចិន​ ជា​ប្រទេស​មាន​ប្រជាជន​ច្រើន​បំផុត​ក្នុង​លោក ក្នុង​ពេល​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ទៀត​ – CEN