ជំរុញ​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​ខេត្ត​កំពង់ធំ​ខិតខំ​បំពេញ​ការងារ​ឲ្យ​ល្អប្រសើរ​ឡើង​ថែម​ទៀត ដើម្បី​ឆ្លើយតប​នឹង​សេចក្ដីត្រូវការ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ – CEN