ឆេះ​ផ្ទះ​ពលរដ្ឋ​អស់​១​ខ្នង​នៅ​សង្កាត់​ចេក​ផ្អើល​ពលរដ្ឋ​ក្នុង​ភូមិ ខ​ណៈ​ដែល​លឺ​សម្លេង​ផ្ទុះ ​សង្ស័យ​មាន​គេ​លួច​ដុត​ – CEN