យុទ្ធនាការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ទប់ស្កាត់​ការរីក​រាល​មេរោគ​អេដស៍ ជំងឺអេដស៍ និង​ការ​ប្រេី​ប្រាស់​គ្រឿងញៀន​ក្នុង​វិស័យ​បរិស្ថាន​ – CEN