អភិបាល​រាជធានី ៖ មន្ត្រី​ណា​ប៉ះពាល់​លុយ​គេ ត្រូវសា​រ៉េ​ចេញ ចូល​អភិក្រម​ចុងក្រោយ គឺ​វះ​កាត់ចេញ​ – CEN