ពិធី​ប្រកាស​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការច្រក​ចេញ ចូល​តែ​មួយ និង​ការិយាល័យ​ប្រជាពលរដ្ឋ ស្រុក​ស្ទឹង​ហាវ​ – CEN