ក្រុម​ទុច្ចរិត បាន​ប្រើប្រាស់​រូបភាព​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ក្រសួង​ការពារជាតិ វាយប្រហារ​មួលបង្កាច់ឲ្យមាន​ការភាន់ច្រឡំ​ – CEN