រដ្ឋសភាមានភារកិច្ចស្នូលសំខាន់បីគឺ ជាតំណាងរបស់ពលរដ្ឋ ត្រួតពិនិត្យ និងឃ្លាំមើលការអនុវត្តច្បាប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល – CEN