បាក់​អាគារ​ទើប​សង់​ថ្មី​នៅ​ក្រុងព្រះសីហនុ របួស​មនុស្ស​ច្រើន​នាក់​ – CEN