តើ​ភេសជ្ជៈ​គ្រាប់​ជី ផ្តល់​ប្រយោជន៍​អ្វីខ្លះ សម្រាប់​សុខភាព​? – CEN