រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​និង​អ្នកជំនាញ​អង្គការ​ចៃ​កា រួមគ្នា​ធ្វើ​សិក្ខាសាលា ប្រមូល​ធាតុ​ចូល ដើម្បី​រៀបចំ​ផែន​មេ លើ​ការដឹកជញ្ជូន ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ – CEN