នឹង​កសាង​របាយការណ៍​ដាក់​ជូន​រាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បី​អោយ​មន្ត្រី​ពាក់ព័ន្ធ​មាន​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ ដែល​អោយ​អាគារ​មួយ​សាងសង់ ទោះ​គ្មាន​ច្បាប់​អនុញ្ញាត​ – CEN