នគរបាល និង​ក្រុមហ៊ុន​ផ្ទេរប្រាក់ រួមគ្នា​ទប់ស្កាត់ និង​បង្ក្រាប​បទល្មើស​ឆបោក​តាម​ការផ្ទេរ​ប្រាក់​ – CEN