បើក​ការដ្ឋាន​សាងសង់​អគារ​សមាគម​និកាយ​ចិន ​ទៀជីវ ​និង​អគារ​សាកលវិទ្យាល័យ​ ទួន​ហ្វា ចំណាយ​ថវិកា ប្រមាណ​១០​លាន​ដុល្លារ​ – CEN