បងធំ​ក្រុម​ឧក្រិដ្ឋជន​អុីតាលី ហែក​គុក​រត់​នៅ​ប្រទេស​អ៊ុយ​រូ​ហ្គាយ​ – CEN