ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​អភិវឌ្ឍន៍​ជាតិ​២០១៩-២០២៣ នឹង​មាន​តួនាទី​យ៉ាងសំខាន់​ក្នុង​ការអនុវត្ត​គោលនយោបាយ អាទិភាព​នានា​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ – CEN