មន្ត្រី​ម្នាក់​ដែល​ថត​សែ​ល​ហ្វីនៅ​កន្លែង​អគារ​រលំ​សើច​សប្បាយ ពេល​គេ​កំពុង​មាន​ទុក្ខ ត្រូវបាន​កូន​បកអាក្រាត​ថា លួច​មាន​សហាយ ហើ​យ​ប្ដឹង​លែង​ប្រពន្ធ​ – CEN