ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី​នឹងកែលម្អ​ជំនាញការប្រកួតប្រជែង ​នៃ​កម្លាំង​ការងារ​របស់​កម្ពុជា ដោយ​អនុម័ត​ឥណទាន​សម្បទាន​ចំនួន ៦០​លាន​ដុល្លារ​ – CEN