ជ្រើសរើស​អ្នក​និយាយ​ភាសា​ចិន​ឆ្នើម​ ផ្នែក​សណ្ឋាគារ​ក្នុង​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ប្រចាំឆ្នាំ​២០១៩ – CEN