ដាក់​បញ្ជា​ឲ្យអភិបាល​ខណ្ឌ​ទាំង​១៤ ទប់ស្កាត់ សំណង់​គ្មាន​លិខិតអនុញ្ញាត នឹង​ត្រូវ​ទទួល​វិន័យ​រដ្ឋបាល និង​ទទួលខុសត្រូវ​មុខ​ច្បាប់​ – CEN